Visie

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het heen? Waar gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen wij als school opgaan? Wat willen we bereiken? Het gaat bij het formuleren van onze visie dus om:
 • Waar gaat het heen? (onze speerpunten)
 • Waar gaan wij heen? (onze accenten)
 • Wat is nodig om te bereiken waarvoor we willen gaan?
 WAAR GAAT HET HEEN? (ONZE SPEERPUNTEN)

Als wij de blik naar buiten richten, zijn de volgende ontwikkelingen voor onze school relevant:
 • Moderne media spelen in de wereld van het kind een steeds prominentere rol.
 • Aandacht voor de professional in de school.
 • Opbrengstgerichtheid als belangrijk thema voor het hele onderwijsveld.
 • Aandacht voor vakmanschap op het gebied van schoolzelfevaluatie en afstemming van leeraanbod.
 • Bevorderen van teamleren.
 • Het veranderende gedrag van de schoolgaande jeugd.
 
WAAR GAAN WIJ HEEN? (ONZE ACCENTEN)

Waar gaan we dus voor:
 • Voor een stevigere plek voor ICT in ons onderwijsaanbod. Met name het gebruik van zgn. digitale schoolborden of digiboards zal in toenemende mate onderdeel moeten worden van het didactisch repertoire van leerkrachten. Hiernaast richten we onze focus ook op skills en software en hoe we om dienen te gaan met nieuwe ontwikkelingen zoals sociale media, cyberpesten etc. In het kader hiervan wordt onderzocht of deelname aan het project “Veilig Internet” in samenwerking met bibliotheek Landgraaf vanaf komend schooljaar inpasbaar is.
 • Voor het herkennen en managen van talenten binnen onze organisatie. Voor gerichte scholing passend bij wat de ontwikkeling (organisatie en individu) vraagt.    Voor aandacht voor de kansen die Wet BIO (beroepen in het onderwijs), gesprekscyclus, taakbeleid ons bieden.
 • Voor het verbeteren van de leesprestaties van onze leerlingen. We doen dit door deel te nemen aan het lees (verbeter) traject van het CPS.
 • Voor het verkrijgen van inzicht m.b.t. het inzetten van tools die ons beter in staat stellen om te komen tot schoolzelfevaluatie. Voor het verfijnen van het directe instructiemodel.
 • Voor begeleiding op de werkvloer door interne/externe deskundigen die de leerkrachten, interne begeleiders en directie helpen om te werken aan persoonlijke groei.
 • Voor in samenwerking met externen (bureau jeugdzorg, Welsun, schoolarts, O&O Movare) en door gebruik te maken van interne kennis, “ander gedrag” in goede banen leiden.
In algemene zin willen we een school zijn die hoge verwachtingen waarmaakt. Een school waarin wij als schoolteam onze leerlingen ondersteunen om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak, waardoor bij alle belanghebbenden (kinderen, ouders, gemeente, stichting, inspectie) een positief beeld heerst. Die eigentijdsheid geven wij vorm door de inzet van werkvormen (hersenwerk, boeiend onderwijs etc.) op momenten dat ze bijdragen om onze lesdoelen te bereiken.

 
WAT IS NODIG OM TE BEREIKEN WAARVOOR WE WILLEN GAAN?
 • Onderwijskundig leiderschap dat schoolontwikkeling en leerkrachtontwikkeling stimuleert
 • Onderwijskundig leiderschap met specifieke aandacht voor leerkrachtontwikkeling door klassenconsultaties en een regelmatige gesprekscyclus.(startgesprek, voortgangs en ontwikkelings/functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek)
 • Kwaliteitszorg die systematisch en cyclisch van aard is (groepsbesprekingen, inhoudelijke teamvergaderingen, interne/externe spreekuren, coaching)
 • Een pedagogisch-didactische aanpak die zich kenmerkt door:
 1. activiteit en zelfstandigheid van leerlingen
 2. het stellen van ambitieuze doelen
 3. doelgerichte lesaanpak
 4. doelgerichte jaarprogrammering
 5. effectieve inzet van tijd
 6. effectief klassenmanagement
Share our website