Schooldocumenten


Schooldocumenten

SCHOOLGIDS

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. 

U kunt hier de schoolgids downloaden.

 

SCHOOLPLAN

Het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023 heeft in grote lijnen eenzelfde opzet als het vorige schoolplan. Een nieuw aspect is de analyse van de huidige situatie, die leidend is voor de koers voor de komende 4 jaren. Ons schoolplan biedt team en ouders houvast bij de gemaakte beleidskeuzes en de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. Daarnaast leggen we middels dit plan verantwoording af naar het eigen bevoegd gezag en de inspectie van het onderwijs. Bij de totstandkoming van het schoolplan is niet alleen het schoolteam, maar ook de medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag in een vroeg stadium betrokken.

U kunt het schoolplan 19-23 missie en visie hier downloaden.

 

SCHOOLKALENDER

Aan het begin van het schooljaar wordt er een schoolkalender gemaakt, waarin alle feestdagen, vakanties en studiedagen staan. Ook staan hier o.a. de verjaardagen van onze meesters en juffen op en kunt u terugvinden wanneer de rapporten worden meegegeven. Actueel nieuws en overige mededelingen worden verspreid via ISY.
 
U kunt de schoolkalender 2021-2022 hier downloaden.

 

GEDRAGSPROTOCOL

Om rust, regelmaat en orde te kunnen realiseren is het van groot belang dat gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Daarom is er op onze school een gedragsprotocol. Het protocol bepaalt hoe wij met elkaar omgaan op school. 

U kunt het gedragsprotocol hier downloaden.PESTPROTOCOL
Onze school staat voor een veilige leer- en leefomgeving voor alle betrokken partijen;  leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel (OOP) en ouders.  We streven naar een pestvrije school en doen er alles aan om pestgedrag tot een minimum te beperken. Wij vinden het van groot belang dat afspraken omtrent pesten voor iedereen duidelijk zijn. Daarom is er op onze school een pestprotocol. Het pestprotocol bepaalt hoe wij op school omgaan met pesten in het algemeen en met leerlingen die te maken krijgen met pesten. 

U kunt het pestprotocol hier downloaden.


PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD
Klik hier voor de informatie en hier...

 

MEDIAPROTOCOL

Onze school beschikt over internettoegang. Hierdoor is een beter gebruik van educatieve en administratieve toepassingen mogelijk en kunnen leerlingen van de school gebruik maken van internet en e-mail. Deze nieuwe media bieden nieuwe mogelijkheden, maar kunnen ook gevaren meebrengen. Daarom zijn er op school duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van internet en e-mail. Deze afspraken zijn vastgelegd in dit mediaprotocol.

U kunt het mediaprotocol hier downloaden.


BELEIDSPLAN VERKEER

In het beleidsplan verkeer staat beschreven hoe we zorgdragen voor verkeerseducatie op onze school.  
U kunt het beleidsplan verkeer hier  downloaden. 


SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

In het schoolveiligheidsplan beschrijven wij hoe we zorgdragen voor de veiligheid op school. Daarbij zien we veiligheid als meer dan alleen de fysieke veiligheid van alle bezoekers van de school.  Ook de sociale veiligheid moet te allen tijde gewaarborgd worden.
 
U kunt het schoolveiligheidsplan hier downloaden.


SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

In het school ondersteunings profiel wordt beschreven : 
Wat de school al kan, nog niet kan en wilt leren.
Het helpt ouders bij het vinden van de school die het best kan voldoen aan de hulpvraag van het kind om zodoende te komen tot passend onderwijs.

U kunt het school ondersteunings profiel hier downloaden.

Share our website