NIEUWS EN NIEUWSBRIEVEN


  •   woensdag 28 juni 2017

Even terugblikken, maar vooral even vooruitkijken!
 
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Het einde van het schooljaar nadert.
Hoogste tijd om af te ronden en alvast vooruit te kijken naar het komende schooljaar. Altijd weer spannend welke leerkracht de groep van je kind gaat begeleiden, hoe de samenstelling van de groep eruit gaat zien etc.
Hieronder de antwoorden op de “levende vragen”. Zou er toch nog een vraagstuk onbe-antwoord blijven, neem dan even contact met me op.
Peter Smeets (06-10273517) of kom even naar school.
 
 
 
Terugblik op het schooljaar 2017-2018
 
Stand van zaken - resultaten van goed onderwijs.
In dit schooljaar is het derde jaar van het nieuwe schoolplan 2015-2019 uitgevoerd.
In het schoolplan wordt de schoolontwikkeling voor een periode van 4 jaar beschreven.
Door middel van jaarverslagen worden de plannen geëvalueerd en met onderwijsstichting Movare en de inspectie van onderwijs gedeeld.
De plannen zijn vastgelegd in een planningsmatrix waarbij regelmatig terug- en vooruitkijken tijdens studiedagen en teamsessies ertoe bij moet dragen dat de afspraken levendig blijven.
Beleid op het gebied van leerlingenzorg, personeel, kwaliteit van onderwijs en financiën.
Het “wat”, “waarom” en “hoe” hebben we uitgewerkt door aandacht te besteden aan de structuur en cultuur van onze organisatie. Ook hebben “mensen”, “middelen” en “resultaten” onze aandacht gekregen.
Ook in het derde jaar van deze schoolplanperiode mogen we terugkijken op “een geslaagd schooljaar”, waarin de gestelde doelen volledig of grotendeels bereikt zijn.
 
De volgende items wil ik graag even belichten.
 
De stip op de horizon!
 
*In de schoolplanperiode 2015-2019 staat ‘t kind in de veranderende maatschappij centraal. Welbevinden is in onze visie het sleutelwoord. Als we erin slagen om ieder kind blij te laten zijn met wat het is, wordt de vraag of het kind een gelukkig schoolkind geweest is, positief beantwoord. Het antwoord op deze vraag is “onze maat” waarmee we kunnen meten of we “de stip op de horizon” bereikt hebben.  De komende schooljaren gaan we samen met ouders en leerlingen op weg naar het bereiken van dit doel. Onderwijs op maat, waarbij we hoge (realistische) doelen stellen, aandacht voor alle talenten, het voeren van kind-gesprekken, schoolverslagen waarbij de totale ontwikkeling van het kind in beeld wordt gebracht, scholing met als doel om het gedrag van kinderen beter te leren begrijpen …… 
Zo maar een greep uit de skills die we als team willen versterken om “onze leerlingen uit zich te laten halen wat erin zit.”  Door gebruik te maken van hedendaagse hulpmiddelen zoals smartboards, en i -pads, streven we naar onderwijs dat boeiend, passend en opbrengstgericht is.
 
 
 
 
 
 
Tevredenheid in schooljaar 2017-2018
 
Veiligheid in en rondom onze school heeft onze constante aandacht.
In dit schooljaar heeft dit onderwerp concreet aandacht gekregen door het bijstellen van het veiligheidsplan en het updaten van de protocollen m.b.t. “gedrag in het algemeen en pesten in het bijzonder”.
*Ook is er een denktank overblijven ingesteld waarin naast een afvaardiging van de overblijfjuffen ook een MR lid, ouders en 2 teamleden zitting hebben genomen.
In het eerste schooljaar heeft de denktank zich vooral beziggehouden met het inzichtelijk maken van “wat goed gaat” en waar “knelpunten” terug te zien zijn. Een kind en ouderenquête is opgesteld en afgenomen. Op basis van de opbrengsten wordt een tip en top 3 samengesteld die in het komende schooljaar uitgewerkt worden.
*De verkeerssituatie rondom school is samen met de betreffende wethouder van gemeente Landgraaf onder de aandacht en gaat leiden tot een aanpassing van de “Oude Landgraaf”.

Het eerste conceptvoorstel is mede door goed onderbouwde kritiek van omwonenden afgewezen, een tweede voorstel ligt nu op de tekentafel en zal in het begin van het nieuwe schooljaar gepresenteerd worden.
 
De hierboven beschreven acties vloeien voort uit “weten wat er leeft”. Jaarlijks wordt hiertoe bij onze oudste leerlingen (groep 6 t/m8) en bij de ouders een tevredenheidonderzoek uitgevoerd.
Het betreft een kleinschalig onderzoek waarbij op basis van de opbrengsten besloten kan worden om een breed onderzoek in het opvolgende schooljaar plaats te laten vinden.
De opbrengsten van dit schooljaar geven daar geen aanleiding toe. Het verschaft ons wel inzichten op basis waarvan we gericht kunnen handelen.
Een voorbeeld hiervan is dat we kunnen concluderen dat “informatie en communicatie “als “ruim voldoende” beoordeeld wordt, maar wel het laagst scoort. Een aandachtspunt dat in het nieuwe schooljaar leidt tot het regelmatig (1x per 14 dagen) delen van informatie. Onder de naam nieuwsflash wordt U via ISY op de hoogte gebracht van nuttige weetjes en overige informatie
 
Een gemiddeld rapportcijfer van 8.4!
Geen reden om “breed onderzoek” te doen, wel voldoende aanknopingspunten om samen op verschillende niveaus het gesprek aan te gaan.
Doel: Het goede vasthouden en daar waar mogelijk uitbouwen en daar waar mogelijk het nog beter te doen dan dat nu het geval is.
Op basis van ons motto: Ieder individueel, samen 1 geheel.
Op basis van onze missie: Het gelukkige schoolkind dat blij is met wat het is en kan!
Kortom, we zijn blij met ons “rapport”(ook al is het “in cijfers”), maar we gaan niet achterover leunen maar blijven in beweging.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectie
In het kader van “het vierjaarlijks bezoek” heeft de inspecteur van onderwijs 12 juni 2014 onze school bezocht. In dit onderzoek worden “de opbrengsten”, “zorg en begeleiding”, “kwaliteitszorg” en “wet en regelgeving” getoetst. Op basis hiervan wordt voor de school het “arrangement voor de komende jaren” vastgesteld. Onze school ontvangt ook de komende jaren een “basisarrangement” wat betekent dat de inspectie geen reden ziet om verscherpt toezicht te gaan houden. In gewone taal, onze school doet het goed!
Dit blijkt ook weer uit de uitslag van de eindtoets basisonderwijs die ook dit schooljaar boven de minimumeis van inspectie en het landelijk gemiddelde ligt. Een compliment voor de kinderen die dit door een adequate begeleiding van het team samen mogelijk gemaakt hebben.
Vanaf dit schooljaar maakt onze school gebruik van een andere eindtoets en wel de ROUTE8.
Het grootste verschil met de CITO eindtoets basisonderwijs is dat deze toets “adaptief” is (aangepast aan het niveau van het individu) en qua tijdsomvang teruggebracht is tot een deel van 1 ochtend. De toets voldoet aan de inspectienorm en de opbrengstgegevens zijn qua betrouwbaarheid van hetzelfde niveau.
De bevindingen van dit schooljaar zijn positief, een gegeven waarop we voortbouwen. In groep 7 is op basis van dit gegeven in plaats van de Entree Cito de ADIT7 afgenomen, een toets die zich net als Route8 kenmerkt door het adaptieve karakter.
 
Ook de tussenopbrengsten, die de inspectie tot voor kort ook meenam in beoordeling van de schoolkwaliteit, laten zien dat we goede keuzes gemaakt hebben.
Een gegeven waar we blij mee zijn en zien als een extra motivatie om met de aandachtspunten aan de slag te gaan met het streven om “alles uit de kinderen te halen wat erin zit”.
 
 
De Oudervereniging heeft weer een uiterst actief jaar achter de rug.
De nieuwe voorzitter en meerdere nieuwe leden hebben ervoor gezorgd dat het goede behouden is gebleven en er ruimte is ontstaan voor vernieuwingen.
De samenwerking tussen team en OR is geïntensiveerd, dit schooljaar hebben we dat terug kunnen zien in de integrale aanpak van de Kinderboekenweek en de helpende handen bij de revue aan het eind van de schoolloopbaan van de leerlingen van groep 8.
Dames en heren: ook ditmaal weer bijzonder veel dank voor jullie inzet, betrokkenheid en extra kleur die jullie aan het schooljaar meegeven.
 
Tot slot een welverdiend compliment voor allen die onze leerlingen afgelopen jaar verder op weg hielpen in hun ontwikkeling: onze leerkrachten en vaste vervangers met hun niet aflatende inzet, Mevr. Anita v/d Berg, juf Marion, pastoor Geudens, Mevr. Annelies Coenen, Sandra Severijns, onze talloze hulpouders, de ouders van de MR, onze schoonmaakmedewerkers, onze overblijfjuffen, onze schoolassistent Barbara, onze beheerder Jo Peusens, conciërge Hub, onze studenten en wellicht nog de een of ander die ik over het hoofd zie.
Dit schooljaar heeft het bedankje voor alle ouders anders vorm gekregen, de onderliggende boodschap was dezelfde!
Namens onze kinderen, bedankt voor jullie inzet!
Ik hoop dan ook dat alle ouders en anderen die op vrijwillige basis bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van onze leerlingen, ook komend schooljaar de weg naar onze school vinden.
 
 
 
Personele gegevens
Directie en team:
 
Directeur Dhr. P. Smeets Aldenhofstraat 96 6191 GW Neerbeek.
Groepsleerkracht
Groep 1.1
Mevr. M. Kuijpers
Mevr. V. Palmen
   
Groepsleerkracht Groep 1.2 A Mevr. A. Boekestein
Mevr. J. Lonussen
   
Groepsleerkracht
Groep 1.2 B
Dhr. M. Rijntjes
Mevr. S.  Meijs
   
Groepsleerkracht Groep 3a Mevr. R. Eijkemans    
Groepsleerkracht Groep 3B Mevr. Stella Vrolings    
Groepsleerkracht Groep 4a Dhr. M. Hendriks
Mevr. M-J Huynen
   
Groepsleerkracht
Groep 4b
Mevr. E. Smeets-Weerts    
Groepsleerkracht
Groep 5
Mevr. E. Douven
 
   
Groepsleerkracht groep 6 Mevr. J. Roberts    
Groepsleerkracht groep 7 Dhr. P.  Bruininks    
Groepsleerkracht groep 8 Dhr. G. Breuls    
 
I.C.T. Dhr. M. Hendriks    
Intern begeleider Mevr. A. Boekestein
Dhr. R. Vliegen
   
Onderwijsassistent Mevr. N. Sauren    
Onderwijsassistent Mevr. S. De Smet    
Godsdienstlessen
4 t/m 8
     
Handvaardigheid Mevr. A. Coenen    
Muziekconsulente Mevr. O Hellenbrand    
Schoolassistent Barbara Arends    
 
De Medezeggenschapsraad.
 
Voorzitter R. van Loo    
 
De Oudervereniging.
 
Voorzitter Mevr. J. Drummen    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolorganisatie 2018-2019
 
De lestijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag   ‘s morgens 
‘s middags        
08.30-12.00 uur
13.15-15.15 uur
Woensdag voor groep  1 t/m 4  
voor groep 5 t/m 8        
08.30-12.15 uur
08.30-12.30 uur
 
     -  op woensdagmiddag hebben alle groepen vrijaf
 
Toelichting:     
- groep1 heeft het gehele schooljaar vrijaf op vrijdag.
- de groepen 4 t/m 8 hebben het gehele schooljaar les op vrijdag.
- situatie voor de groepen 2 en 3:
 de groepen 2 en 3 hebben het gehele schooljaar vrijaf op vrijdagmiddag
 en daarnaast nog 3 x op vrijdagochtend.
 
Overzicht vrijaf op vrijdagochtend groepen 2 en 3 :
Waardoor op deze dagen ook voor leerlingen gr 2 en 3 geen lessen zijn!
 
2018     2019  
30 november Vrijdag   1 maart vrijdag
      21 juni vrijdag
         
 
 
Overzicht vakanties en vrije dagen schooljaar 2018 - 2019 voor alle groepen.
 
Herfst 15-10-2018 t/m 19-10-2018  
Kerst 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaar (Carnaval) 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Pasen ( maandag) Onderdeel van meivakantie
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsvakantie 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren ( maandag) 10-06-2019
Zomer 08-07-2019 t/m 16-08-2019
 
Uit de beschikbare reserve-uren worden, verspreid over het gehele jaar, voor het team studie-/ werkoverlegdagen gepland. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij!
De data zijn:
 
2018: vrijdag 21 september, woensdag 21 november
2019: woensdag 30 januari, woensdag 3 april, dinsdag 11 juni,
 
vrijdagMIDDAG 5 juli 2019 is de uitzondering op de regel, betreft een MIDDAG!
De leerlingen zijn die dag vanaf 12.00u vrij.
 
Geeft u deze data een rood randje op de kalender!
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen niet “voor een gesloten poort staan”
 
 
Indeling leerling-groepen en (groeps)taken leerkrachten schooljaar 2018-2019.
 
Groep Groepsleerkracht Aanwezig op: Bijzonderheden:
1 Mevr. V. Palmen
Mevr. M. Kuijpers
Maandag en dinsdag
Woensdag en donderdag
Opstarten 2e instroomgroep behoort tot de mogelijkheden. De lln. van de instroomgroep zijn iedere vrijdag vrij!
 
1.2 A
 
Mevr. A. Boekestein
 
Mevr. J. Lonussen
Maandag en vrijdagochtend
Dinsdag, Woensdag, en Donderdag
 
De lln. van groep 1.2 a en 1.2b zijn woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
1.2 B Mevr. S. Meijs
Dhr. M. Rijntjes
Maandag.
dinsdag t/m vrijdag
3a Mevr. R. Eijkemans
 
 
Maandag t/m vrijdag  
De lln. van groep 3 zijn woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
3b Mevr. S. Vrolichs Maandag t/m vrijdag
4a Dhr. M Hendriks
 
Mevr. M.J. Huijnen
Maandag, donderdag en vrijdag.
Dinsdag, woensdag en
donderdag
Beide collega’s volgen een studie. Studieverlof vindt plaats op donderdag. De collega’s vervangen elkaar.
4b Mevr. E. Smeets-Weerts. Maandag t/m vrijdag Mevr. Smeets geniet zwangerschapsverlof tot eind december. Vanaf januari 2019 werkt mevr. Smeets ma t/m wo.
Op do en vr. geniet ze ouderschapsverlof. Haar vervanger is op dit moment nog niet bekend.
5  
Mevr. E. Douven
 
Maandag t/m vrijdag
Mevr. E. Douven wordt als gevolg van verlof op 29 maandagen en/of donderdagen vervangen door dhr. Vliegen
6  
Mevr. J. Roberts
 
Maandag t/m vrijdag.
Mevr.J. Roberts heeft 22 middagen recht op compensatieverlof
Mevr. S. Vrolichs vervangt juf Jill dan.
 
7  
Dhr. P. Bruininks
 
 
maandag t/m vrijdag
Dhr. P. Bruininks heeft recht op11 dagen compensatieverlof.
Dhr. R. Vliegen vervangt hem.
8  
Dhr. G. Breuls
 
 
Maandag t/m vrijdag
Dhr. G. Breuls heeft iedere maandag studieverlof.
Vervanger is nog niet bekend.
.
 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 maakt onze school onderdeel uit van het project “OPLEIDEN IN SCHOOL”. Dit betekent dat ieder schooljaar een aantal “Nieuwste Pabo studenten in onze school/ groepen onder begeleiding van een docent /mentor praktijkervaring op kan doen.
Voor welke groepen dit gaat gelden hoort U via een uitgave van “de nieuwsflash”.
In schooljaar 2018-2019 is ook een 4ejaars student aan onze school verbonden. Deze collega in wording zal vanaf februari zelfstandig gaan deelnemen aan de begeleiding van een nog nader aan te wijzen groep in de BOVENBOUW van onze school.
 
 
 
Overige taken leerkrachten en onderwijsassistenten.
 
 
Dhr. M. Hendriks
Taken:
ICT
Claroread
 
 
Iedere dinsdag en de andere dagen van de week 1 uur na schooltijd.
 
Mevr. A. Boekestein.
Dhr. R. Vliegen
 
 
Interne begeleider OB 
Interne begeleider BB
 
 
Dinsdag+ Vrijdagmiddag
Maandag, dinsdag, woensdag.
 
Mevr. S. Meijs Opleiden in school Woensdag en donderdag
 
Mevr. L. Schropp
 
Ondersteuning in onderbouw
 
 
Iedere Dinsdag, woensdag, en vrijdag van 8.30u- 12.00u
Mevr. S. De Smet Onderwijsassistent Maandag t/m vrijdag
Mevr. N. Sauren Onderwijsassistent Maandag t/m vrijdag.
 
Dhr. P. Smeets
 
Directie
 
Maandag t/m vrijdag.
 
 
 
Toelichting samenstelling groepen
 
 
Algemeen.
Onze school “doet het goed”.
Als een van de weinige scholen binnen onderwijsstichting Movare is er sprake van een leerlingenaantal dat groeit.
De opbrengsten (o.a. Cito eindtoets) zijn boven minimumeis inspectie, een van de gegevens waarop de inspecteur van onderwijs heeft besloten om het basisarrangement toe te kennen. Opnieuw een compliment voor allen die bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken zijn geweest. De afweging m.b.t. een verantwoorde inzet van de personeelsformatie over de diverse leerjaren was ook dit jaar geen onoverkomelijke horde.
Op basis van “groei” heeft onze school een maatwerkaanvraag positief beantwoord gezien en op basis daarvan zijn ook komend schooljaar de groepen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) relatief klein.
 De uitkomst past in “de wensen van mensen” en in datgene wat de organisatie vraagt
Het KINDBELANG staat hierbij letterlijk en figuurlijk “met hoofdletters geschreven.
 
Wat verandert en wat blijft zoals we gewend zijn?
*Het schooljaar start met 3 kleutergroepen waarin begin schooljaar ongeveer 70 kleuters een plekje vinden. In de loop van het schooljaar 2018-2019 groeit dit aantal tot ruim 90.
Op basis van dit gegeven kan gedurende het schooljaar (1-1-2019) het besluit genomen worden om een 4e kleutergroep op te starten. Hiertoe is het 4e lokaal op de begane vloer vrijgehouden.
*De instroomgroep blijft gehandhaafd, de overige kleuters worden net zoals dit schooljaar over 2 “gelijke groepen” verdeeld, waarin zich jongere en oudste kleuters bevinden.
 
*Dit schooljaarzijn er geen combinatiegroepen.
Na goed overleg is de keuze gemaakt om met 2 groepen 3 te starten. Beide groepen zullen uit ongeveer 20 leerlingen bestaan. De kans dat deze leerlingen een “vliegende doorstart” kunnen maken, wordt hiermee aanzienlijk vergroot.
*Er zijn in schooljaar 2018-2019 ook 2 groepen 4. Beide groepen zullen uit ongeveer 25 leerlingen bestaan en zijn qua bezetting (vrijwel) gelijk aan de groepen 3 van vorig schooljaar.
*De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen als reguliere groep aan het schooljaar beginnen.
De keuzes zijn mede gebaseerd op het gegeven dat onze school vanaf komend schooljaar over 2 onderwijsassistenten kan beschikken. Deze assistenten maken het mogelijk om de leerkracht(en) nog meer in hun kracht te zetten en zich bezig te houden met de primaire taak, “het begeleiden en instrueren van de leerlingen”. Hierdoor zijn we in staat om nog beter aan de hulpvraag van de leerlingen te voldoen, waardoor onze missie “IEDER INDIVIDUEEL, SAMEN 1 GEHEEL” levend gehouden wordt.
*Vanaf schooljaar 2017-2018 is onze school “OPLEIDSCHOOL” voor collega’s die in de toekomst de basisschoolkinderen van passend onderwijs gaan voorzien. Dat onze school hiervoor in aanmerking komt is een beloning voor de wijze waarop we als school “aan de weg timmeren”.
Volgend schooljaar zullen een vijftal collega’s in opleiding, wekelijks in school aanwezig zijn om onder de bege(leiding) van een aantal collega’s de volgende stap richting gediplomeerd leerkracht te zetten. De collega’s die als mentor dienst gaan doen hebben hiertoe een opleiding gevolgd of gaan dit in de loop van het nieuwe schooljaar doen.

Ook is onze school een LIO ’er toegewezen. Dit is een 4ejaars studente die haar opleiding afsluit met de zogenaamde LIO -stage.
Zij zal verbonden zijn aan een nader aan te wijzen groep in de bovenbouw en zal samen met de leerkracht en ondergetekende een bijdrage leveren aan “de stip op de horizon” en aan het afronden van haar studie.
 
De gemaakte keuzes zijn aan de MR voorgelegd en akkoord bevonden.


De KLEUTERBOUW”
 
Groep 1 van juf Viviënne en juf Marloes is de verblijfplaats van de jongste kleuters en fungeert als opvang van de instromende 4-jarigen. Naast de leerlingen die pas laat in dit schooljaar ingestapt zijn, vinden de leerlingen die vlak voor, in of vlak na de vakantie 4 jaar geworden zijn, in deze groep hun plekje.
De groep is in het begin van het schooljaar qua leerlingenaantal redelijk klein en zal in de loop van het schooljaar doorgroeien. Op basis hiervan wordt in de eerste maanden van 2019 de 4e kleutergroep (instroomgroep) opgestart.
De werktijdfactor van beide collega’s wordt dan uitgebreid waardoor ze in staat zijn om ieder een van de 2 instroomgroepen te begeleiden.
In de formatie is rekening gehouden met dit gegeven.
Groep 1 heeft het gehele schooljaar vrijaf op vrijdag.
 
*Groep 1/2Avan juf Anja en juf Johanny en 1/2B van meester Martin en juf Suzanne starten allebei met ongeveer 25 leerlingen. Het betreft heterogeen samengestelde groepen, wat betekent dat jongere en oudste kleuters samengevoegd zijn.
De verdeling is op basis van argumenten tot stand gekomen. Het kind - belang is altijd richtinggevend. De betreffende leerkracht heeft U tijdens het gesprek medegedeeld in welke groep uw kind ingedeeld is/wordt.
*In deze groepen zullen in de loop van het schooljaar geen/weinig mutaties te verwachten zijn.
De ondersteuningsuren onderbouw zullen deels op deze groepen van toepassing zijn.
De ondersteuning wordt deels ingevuld door juf Lianne.
*De samenstelling van de groepen 1/2 is dusdanig dat niet alle leerlingen aan het eind van het schooljaar doorstromen naar groep 3. De keuzes die in de loop van het schooljaar gemaakt worden, zijn gebaseerd op de ontwikkeling van het kind. Leeftijd speelt dus niet de hoofdrol in deze, wel het voldoen aan de vraag die het individuele kind aan ons stelt.
*De lokalen vindt U terug op de benedenverdieping.
 
MIDDENBOUW , groepen 3, 4 en 5.
 
Ruim 40 “oudste kleuters” maken na de vakantie de stap naar groep 3. Net als vorig schooljaar is 1 “grote groep 3” voor ons geen optie. Net in deze groep wordt het fundament gelegd voor “the years to come”.
Rekening houdende met het belang van alle kinderen zijn verschillende scenario’s bekeken. Uiteindelijk is gekozen voor de variant waarin 2 aparte groepen 3 en 2 aparte groepen 4 aan het schooljaar zullen beginnen.
De leerlingen van de huidige groep 4 stromen als groep door naar groep 5. Om een adequate begeleiding mogelijk te maken is een extra onderwijsassistent aanwezig die de leerkracht zal ondersteunen.
Al deze groepen maken gebruik van de bovenverdieping en gaan gebruik maken van het trappenhuis in de buurt van de zandbak.
 
Groep 3a gaat gebruik maken van het lokaal waar juf Rieneke nu ook werkzaam is.
Juf Rieneke werkt fulltime en zal op basis daarvan de kinderen alle dagen van de week begeleiden.
De groep zal met ongeveer 20 leerlingen starten.
Groep 3b gaat gebruik maken van het lokaal waar juf Eefke in dit schooljaar gewerkt heeft.
In dit schooljaar mogen we een nieuwe collega begroeten die net als juf Rieneke alle dagen van de week met de leerlingen van groep 3B zal werken. Juf Stella zal zich via ISY en tijdens de algemene ouderavond aan u voorstellen
Ook deze groep start met ongeveer 20 leerlingen.
Beide groepen gebruiken de centrale toegangsdeur naast het kantoor van de directeur.
 
Groep 4a
Deze groep omvat ongeveer 25 leerlingen en heeft op maandag, 25 donderdagen en vrijdag meester Max als groepsleerkracht. Op dinsdag en woensdag en de overige donderdagen krijgt de groep les van juf Marie Jeanne. Beide collega’s hebben veel ervaring met het begeleiden van leerlingen van deze leeftijd. Ze kennen de leerlijnen en hebben veel expertise in huis met wat “groep- 4 -kinderen” nodig hebben.
De groep leerlingen gaat komend schooljaar werken in het lokaal waar meester Max en juf Marie Jeanne nu ook de groep 4 lesgeeft. Het trappenhuis waar de kinderen gebruik van maken blijft hetzelfde.
 
Groep 4b gaat gebruik maken van het lokaal waar nu groep 5 van Juf Ellen les krijgt.
Juf Eefke is de fulltime leerkracht van deze groep. Aangezien zij begin nieuwe schooljaar haar eerste kind verwacht, zal zij dit schooljaar gebruik maken van zwangerschap en ouderschapsverlof. In beide periodes zal zij vervangen worden door een nog nader aan te wijzen collega.
Ook deze groep maakt gebruik van het trappenhuis bij de zandbak.
 
Groep 5
Ook groep 5 maakt gebruik van dit trappenhuis en gaat gebruik maken van het lokaal dat sinds vorig schooljaar aan het schoolgedeelte toegevoegd is. Een mooi, ruim lokaal dat meer dan voldoende ruimte biedt om de groep leerlingen te huisvesten. Deze groep omvat ongeveer 34 leerlingen. Juf Ellen is de vaste leerkracht van deze groep. Zij is op alle dagen van de week verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de groep. Vanaf 1 maart 2018 heeft juf Ellen voor 0.1 deeltijdontslag genomen. Dat betekent dat zij in schooljaar 2018-2019 op ongeveer 30 “donderdagen” vervangen zal worden door meester Roger. Juf Stefanie (onderwijsassistent) is voor een groot deel van de werkweek aan deze groep verbonden.
 
Groep 6
De groep omvat ongeveer 30 leerlingen met als groepsleerkracht juf Jill.
Zij is vanaf schooljaar 2017-2018 in een vast dienstverband aan onze school verbonden. Ze heeft zich geprofileerd als een gedreven leerkracht met een hart voor kinderen. De leerlijnen van groep 6 hebben geen geheimen meer voor haar en ook juf Jill zal de kinderen alle dagen van de week begeleiden. Ze geniet 22 middagen compensatieverlof, op deze middagen zal juf Stella haar taken overnemen.
Het lokaal waar groep 6 aan de slag gaat verandert niet van plek, het lokaal bevindt zich op de bovenverdieping en is het middelste van drie lokalen. Toegang via “rechter trappenhuis”.
 
Groep 7
Deze groep omvat ongeveer 30 leerlingen met meester Patrick als groepsleerkracht.
Tijdens afwezigheid van de groepsleerkracht i.v.m. Compensatie – verlof wordt de groep door meester Roger overgenomen. Het groepslokaal bevindt zich op de bovenverdieping; toegang via rechter trappenhuis(straatkant).
 
Groep 8
Groep 8 blijft op de plek waar meester Gideon ook dit schooljaar zijn groep 8 onderwees. Hieruit kunt U al opmaken dat deze leerkracht ook komend schooljaar onze schoolverlaters (en hun ouders) gaat begeleiden bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Meester Gideon vervolgt zijn studie, het bijbehorend studieverlof wordt op maandag “verzilverd”. Alle maandagen zal de (lesgevende) taak overgenomen worden door dezelfde collega die ook het compensatieverlof in groep 7 voor zijn/haar rekening neemt. Het groepslokaal bevindt zich op de bovenverdieping;( rechter trappenhuis.)
 
 
 
 
 
Mededelingen algemeen
 
Instroom nieuwe 4-jarige leerlingen.
 Ouders van toekomstige 4-jarigen, waarvan broer of zus al op onze school verblijft, worden verzocht minimaal één jaar vooraf hun kind aan te melden. Voor deze kinderen wordt plaatsing gegarandeerd. Ook voor andere toekomstige 4jarigen (ook buiten de wijk) geldt hetzelfde verzoek.
Vooralsnog is een wachtlijst NIET noodzakelijk! Door voldoende lokalen en leerkrachten is de school in staat om op een onderbouwde manier passende oplossingen te vinden. Hierbij is de stelregel dat de instroomgroep zo klein mogelijk gehouden wordt om een “flitsende start” voor de allerkleinsten mogelijk te maken.
Wij vragen alle ouders van onze leerlingen aan buren, kennissen, familieleden, e.d. mededeling te doen van bovengeschetste situatie in geval van bestaande plannen voor plaatsing van hun kind op onze school.
 
Organisatie vóór- en naschoolse opvang.
Het bestuur van de school is wettelijk verplicht kinderopvang te organiseren zowel voorschools als ook naschools. Leerlingen worden niet door de school zelf opgevangen. Daartoe heeft ons bestuur afspraken gemaakt met professionele aanbieders van kinderopvang in de regio. Bij deze instellingen dienen de ouders zich tijdig te melden indien zij behoefte hebben aan opvang van hun kinderen voor een van beide vormen van opvang.
Binnen onze wijk komt hiervoor in aanmerking: 
  • Kindercentrum en Buitenschoolse Opvang “Pompidoe”,
           Wiel Ringenslaan 1a, tel. 045-5325117.
 
Tijdige melding aanvraag verlof voor vakantie of vrije dagen.
Het toezicht op de leerplichtwet heeft de laatste jaren geleid tot strenge handhaving van de regels m.b.t. aanvraag voor schoolverzuim in verband met verlof voor vakantie en vrije dagen. De schoolleiding wordt verantwoordelijk gehouden voor naleving van deze regels. In de wettelijke bepalingen staat dat vakantieverlof acht weken vooraf dient te worden aangevraagd en nooit kan worden verleend in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar.
Ik verzoek u bij aanvragen van verlof met deze regels rekening te houden.
 
Ziekmelding en wijziging telefoonnummers e.d.
Bij afwezigheid wegens ziekte of anders worden de ouders dringend verzocht hun kind voor het begin van de ochtend- of middagschooltijd telefonisch af te melden. (045 - 5311451)
Dit dient ook te gebeuren indien een leerling niet tijdig op school aanwezig kan zijn. Ook dit schooljaar dient de betreffende leerling een “TE LAAT KAARTJE” bij de directie te halen. Het kaartje dient afgegeven te worden aan de leerkracht. Indien een leerling regelmatig te laat komt wordt hierover met U als ouder een gesprek aangegaan.
Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zijn we verplicht hiervan melding te maken bij bureau Voortijdig School Verlaten!
Meer info hieromtrent leest u in de schoolgids die uiterlijk vanaf de 2e schoolweek van het nieuwe schooljaar op onze website terug te vinden is.
www.opgenhei.nl
Wijziging van telefoonnummer graag tijdig doorgeven, evenals nieuwe adresgegevens bij verhuizing. 
 
 
 
Communie.
De viering van de E. H. Communie vindt komend schooljaar plaats op zondag 26 mei 2018 in onze parochiekerk. Andere jaren werd de eerste zondag van de “meivakantie” voor dit feest vastgelegd, omdat dit schooljaar in dat weekend de paasviering plaatsvindt is de datum later in het kalenderjaar geplaatst dan dat we gewend zijn.
 
Schoolverslagen.
In schooljaar 2018-2019 zijn er 3 momenten gepland waarbij de ontwikkeling van uw kind besproken wordt. Uitgangspunt hierbij is dat “het kind meer is dan een rijtje cijfers”.
De totale ontwikkeling staat centraal, met welbevinden als “aanjager van het proces dat moet leiden tot een kind dat blij is met wat het is en kan”.
*Het eerste moment vindt plaats in week 40 en heeft de naam KINDBEELD -gesprek. Hierin zal de leerkracht aan U vragen met welke informatie uw kind de eerste weken van het schooljaar thuisgekomen is. Ook zal de leerkracht u mededelen hoe de eerste weken van het schooljaar verlopen zijn. De verzamelde informatie zal bijdragen tot een nog betere afstemming met het boven genoemde doel als “stip op de horizon”.
*Begin februari (na afname M-versie LOVS) vindt een tweede gesprek plaats waarbij een schoolverslag onderwerp van gesprek zal zijn. De leerling ontvangt dit verslag op donderdag 14 februari 2019.
Aan het eind van het schooljaar (medio juni/juli) herhaalt zich deze procedure na afname
E -versie LOVS.
Het tweede en tevens laatste verslag krijgt de leerling op donderdag 20 juni 2019.
 
Carnaval.
Alle groepen vieren komend schooljaar carnaval op vrijdag 01-03-2018.
 
Vrijaf vrijdag 5 juli 2019 voor alle groepen. (Calamiteitenmiddag)
Alle groepen hebben op de laatste dag van schooljaar 2018-2019, vrijdag 05 juli 2019,
’s middags vrijaf.
Met gebruikmaking van nog beschikbare reserve-uren begint voor alle groepen
 (instroomgroepen uitgezonderd) de zomervakantie op vrijdag 5 juli 2019 om 12.00 uur
 
Schoolgids en schoolkalender.
Vanaf begin komend schooljaar (2e week) is de schoolgids 2018-2019 te bekijken op de website van onze school. (www.opgenhei.nl
Tevens ontvangen de leerlingen in die week de schoolkalender waarin allerhande relevante gegevens betreffende het nieuwe schooljaar opgenomen zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van het informatie/communicatiesysteem ISY waarmee zakelijke informatie uitgewisseld wordt.
Ouders kunnen nu te allen tijde zien wat er op school gebeurt. Via het prikbord kunnen school- gerelateerde berichten worden geplaatst waar ouders/kinderen hun voordeel mee kunnen doen of gerichte informatie betreffende een bepaald probleem kunnen vinden.
U hebt hiertoe als ouder een specifieke, aan het kind verbonden code ontvangen die het U mogelijk maakt om in te loggen via uw email adres.
Het bespaart de school kopieerkosten en we leveren tevens een extra bijdrage aan het behoud van het milieu.
Ook heeft onze school een Facebookpagina. Leuke wetenswaardigheden en foto’s van schoolactiviteiten vindt U hier terug.
Tot slot is er de website waar U documenten zoals de schoolgids, veiligheidsplan en schoolplan terug kunt vinden.
Samen met een ICT-ouder wordt de website door onze ICT ’er beheerd en getracht up to date te zijn en te blijven.
www.opgenhei.nl

Met vriendelijke groeten,
Peter Smeets
Directeur basisschool Op Gen Hei.
 
Share our website